وزیر تعاون خبر داد؛

دستورجدید ربیعی به شورای‌عالی کار

دستورجدید ربیعی به شورای‌عالی کار

به گزارش سراج24، علی ربیعی با اعلام اصلاح مواد ۴۸، ۵۰ و۱۱۱ آئین دادرسی کار گفت: آئین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۹.۰۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۹۳.۰۹.۰۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده بود در تاریخ ۹۳.۱۱.۰۵ به تصویب رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه سپس درباره اصلاحات انجام شده در مواد یادشده گفت: ماده ۴۸ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آئین نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۵۰ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۱۱۱ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود.

منبع:مهر

اخبار مرتبط

تصمیم ترامپ بر اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست

روایت وزیر کار از علت تعطیلی برخی بنگاه‌ها

رابطه افزایش مزد با حمایت از کارفرمای داخلی

0 نظر

ارسال نظر

capcha