جزئیات مصوبه جدید شورای‌عالی شهرسازی

اراضی آستان قدس تعیین تکلیف شد

اراضی آستان قدس تعیین تکلیف شد

به گزارش سراج24،پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی تصریح کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8 دی 93 طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسات مورخ 17 آذر و 23 تیر 93 و صورتجلسه مورخ 27 مهر 93 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری کرد:

1-سند کاربری اراضی

1-1- نظر به اینکه در نقشه کاربری پیشنهادی طرح، خدمات تنها در مقیاس شهری ارائه شده است لذا ارائه کاربری های خدمات شهری هماهنگ با نظام تقسیمات شهری حداقل در چهار سطح فراشهری، شهری، منطقه‌ای و ناحیه ای همراه با تثبیت خدمات وضع موجود ضروری است. ضمن اینکه در مورد خدمات شهری مقیاس محله سطوح مدنظر مشاور در جداول سطوح و سرانه ها به تفکیک ارائه شود تا در هنگام تهیه طرح تفصیلی مبنای تثبیت خدمات باشد.

1-2-  نقشه های تقسیمات شهری در مقیاس منطقه، ناحیه و محله و کاربری اراضی وضع موجود برمبنای آخرین تغییرات قانونی (ساخت و سازهای انجام شده، مصوبات کمیسیون ماده 5) تا زمان تصویب در شورای برنامه ریزی استان  ارائه گردد.

1-3-نقشه کاربری اراضی پیشنهادی به شرح ذیل اصلاح شود:

•عناوین کاربریها مطابق عناوین بیستگانه مصوبه شورایعالی، اصلاح و رنگها و جداول متناظر با این عناوین ارائه شود.

•کاربری حرم مطهر رضوی با قید"حرم مطهر" نمایش داده شود.

•همه پارک های شهری تحت کاربری "پارک و فضای سبز" ارائه شود.

•کاربری تجاری-خدماتی- مسکونی به کاربری هماهنگ با مصوبه شورای عالی تغییر و اختلاط مدنظر مشاور در ضوابط و مقررات، مشخص و ابزار کنترلی این اختلاط معرفی شود.

2-استقرار صنایع در محور چناران- قوچان

2-1-با توجه نقش  حیاتی و کلیدی سفره آب زیر زمینی و آبخوان دشت ممنوعه محور مشهد – قوچان در حیات شهر مشهد و مخاطرات بالقوه و بالفعل آلودگی های صنعتی مترتب به آن و  نیز در اجرای مفاد مصوبه مورخ 23/4/ 93 شورایعالی شهرسازی و معماری و رویکرد ماده 6 ضوابط استقرار صنایع (مصوب هیات وزیران) ضمن تاکید بر گسترش چتر حفاظتی حریم شهر بر محور قوچان بصورت موزائیک با حریم شهر گلبهار مقرر مینماید: در ضوابط و مقررات حریم مشهد ممنوعیت احداث صنایع جدید و منع گسترش صنایع موجود در محور مذکور ملحوظ شود . ضمنا ساماندهی صنایع موجود در این محور با رویکرد انتقال صنایع مزاحم و آلاینده و پایش صنایع بصورت طرح موضوعی الویت دار ضرورت تام دارد.

3-در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی

با توجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورایعالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه 23/4/93) شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

3-1-کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ میباشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هر گونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌شود.

3-2- برای اراضی واقع در تفاطع جاده سرخس و ریل راه آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰متر مربع ، کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد.

3-3-در خصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت 4500 متر مربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته و پیشنهاد می گردد کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبت گردد.

3-4- در خصوص تغییر کاربری قسمتی از اراضی 20 هکتاری موسوم به طرق بر اعمال طرح موضعی موسوم به زارعین مصوب 29/9/91 کمیسیون ماده 5 تاکید می گردد.

3-5 - در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت۱۹۰۰۰متر مربع کاربری باغ تثبیت می گردد.

3-6-برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار متر مربع کاربری اداری-انتظامی و فرهنگی تعیین میگردد.

3-7- برای ۴محل واقع در بلوار دانشجو و جنوب بلوار امام علی ، بر تثبیت طرح تفصیلی مصوب تاکید میگردد.

3-8 -برای محل واقع در ضلع شمال غربی میدان فلسطین تثبیت وضع موجود با کاربری اموزش عالی تعیین گردد.

3-9- سایر موارد برابر مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و طرحهای موضعی مصوب کمیسیون ماده پنج مورد تایید است.

4- ضوابط و مقررات

 با توجه به عدم کفایت ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد در محور های زیر مقرر گردید موارد توسط مشاور و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با تکمیل اسناد مجددا به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد:

4-1-ضوابط بلندمرتبه سازی : ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر مشهد ظرف مدت مذکور و پس از طی مراحل استانی جهت بررسی و تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد. در صورت عدم ارائه ضوابط طرح در موعد مقرر (سه ماه) صدور هر گونه مجوز بلند مرتبه سازی در شهر مشهد پس از این تاریخ ممنوع میباشد.

4-2--ضوابط و مقررات مربوط به تراکم های ساختمانی

4-3-- ضوابط بافت فرسوده

تبصره1- در بازنگری موارد مذکور رعایت و لحاظ کلیه موارد مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ 27/7/93 الزامی است.

تبصره 2- در فاصله زمانی تهیه و تصویب ضوابط بلندمرتبه سازی صدور هر گونه پروانه ساخت در شهر مشهد با ارتفاع بیش از 23 متر متوقف گردد. این تبصره شامل پروانه هایی که تا این تاریخ صادر شده و مراحل قانونی درکمیسیون ماده 5 و یا شورایعالی را طی کرده باشند(مانند طرح زکریای 1 و 2) نم‌یشود.

تبصره 3- ابلاغ اسنادطرح جامع مشهدمنوط به ارایه وتصویب مجلدضوابط و مقررات خواهدبود. وظیفه پیگیری و تحقق این امربعهده اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی می‌باشد.

5- طرحهای مربوط به پادگان لشگر 77 و میدان تیر پس از طی فرآیند قانونی در استان برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره مناطق نمونه گردشگری

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که همه پیشنهادات جدید در خصوص ایجاد مناطق نمونه گردشگری ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قبل از تصویب در هیأت دولت به منظور بررسی اثرات کالبدی ناشی از آنها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و ئییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوبات این شورا را درباره مناطق نمونه گردشگری اعلام کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مور خ 22 دی 93 با توجه به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر لزوم تغییر رویکرد و ایجاد اصلاحات برای استفاده از ظرفیت  ها و پتانسیل  های موجود گردشگری و با توجه به بند 1 ماده 1 و قسمت د بند 1 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوبه 13 خرداد سال 87 خود را به شرح زیر اصلاح و تکمیل می‌کند:

1. کلیه پیشنهادات جدید در خصوص ایجاد مناطق نمونه گردشگری ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قبل از تصویب در هیأت محترم دولت به منظور بررسی اثرات کالبدی ناشی از آنها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

2. در اجرای مصوبه  های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 29 بهمن  86 موضوع گردش  کار و زمان بندی مربوط به دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و مورخ 27 اسفند 86 موضوع  تصویب دستورالعمل ترویج شهرک  سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره  برداری از آن و همچنین مورخ 13 خرداد 87 موضوع لزوم تصویب طرحهای جامع گردشگری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته  ای متشکل از دبیرخانه شورای عالی، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشور و سازمان حفاظت  محیط زیست تشکیل و گردش  کار، شاخص  ها، شیوه نامه امکان سنجی و مکان یابی و زمان بندی رسیدگی به کلیه مصوبه  های کلی مناطق نمونه گردشگری را مشخص کند.

3. سازمان جنگلها و مراتع و امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن، پیش از طی مراحل امکان سنجی و مکان  یابی فوق از تخصیص هر گونه زمین خودداری کنند.

4. استانداری ها و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند بر اجرای مصوبه در استان نظارت کنند.

5.به منظور ایجاد هماهنگی و تدقیق تصمیمات متخذه در خصوص ایجاد مناطق گردشگری، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، بازنگری انواع مناطق گردشگری و آئین نامه  های مرتبط با آن را به منظور هماهنگی در شورای عالی ارائه و سپس جهت تصویب نهایی با استناد به بند 1 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی به هیأت دولت پیشنهاد کند.

6. کلیه طرحهای مصوب گردشگری- در هر مرحله ای که هستند- در کمیته بند 2 این مصوبه و براساس ملاک هایی چون وجود یا فقدان ارزیابی  های جامع زیست محیطی، نوع و نحوه مالکیت اراضی، نوع و میزان و تناسب بارگذاری ها، نوع و میزان سرمایه  گذاری، انطباق با طرحهای فرادست، ارزیابی تأثیرات طرح بر عامل جاذبه گردشگری و افق طرح مصوب و ... دسته  بندی گردد. براین اساس کمیته مذکور شیوه نامه اجرایی را به منظور اتخاذ تصمیم درباره نحوه ادامه کار این طرح ها تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه کند. بدیهی است هر گونه اقدام در خصوص این طرح ها موکول به تهیه و تصویب آنها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است پیگیری لازم جهت تدوین این شیوه نامه را حداکثر ظرف مدت دو ماه اعمال کند.

کاربری باغات در طرح جامع شهری بهبهان تغییر نمی کند

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب کرد: کلیه باغات موجود (از جمله باغ طباطبایی) در شهر بهبهان که بر اثر سهل انگاری، عدم رسیدگی مناسب و یا تخلفات، آسیب دیده و یا در معرض خشک شدن قرار گرفته اند با عنوان کاربری باغات در طرح لحاظ شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22 دی 93 طرح جامع شهر بهبهان را پیرو مباحث جلسه و صورتجلسه مورخ 12 آذر 93 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری کرد:‌

1-خروج روستای اسلام آباد (علیا) از حریم.

2-خروج بخش شرقی کمربندی شرقی شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مکتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی.

3-اصلاح ضوابط و مقررات به شرح زیر:

3-1-کاهش سطح اشغال در پهنه تراکم متوسط و زیاد متناسب با پهنه و بازنگری مساحت قطعات تفکیکی در پهنه با تراکم کم.

3-2- پیش بینی فضای باز به ازای هر واحد مسکونی مطابق مصوبات شورایعالی در پهنه های تراکم زیاد و ویژه.

3-3- تناسب عرض معبر با ارتفاع ساختمان و تامین پارکینگ برای هر واحد.

3-4-تهیه و ارائه ضوابط ویژه مربوط به گسل های زلزله

4-مشخص نمودن تمامی آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس آخرین استعلام از میراث فرهنگی استان خوزستان برروی نقشه کاربری اراضی پیشنهادی وارائه ضوابط آن ودر نظر گرفتن سطوح مربوطه در جدول سطوح و سرانه ها.

5-ارائه پهنه بندی حریم و ضوابط آن مطابق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری.

6- ارائه نقشه سلسله مراتب راههای شهری مطابق آیین نامه راههای شهری

7- ضرورت الحاق اراضی خصوصی و تعاونی مسکن در بخش جنوب وجنوب غربی شهر توسط کمیته فنی مجدداً بررسی و اعلام نظرشود.

8-کاربری بخش های ساخت و ساز غیر مجاز به کاربری پیشنهادی طرح مصوب قبلی یا کاربری عمومی برگردانده شود و این کاربری ها به عنوان اساس طرح لحاظ شود.

9-طرح کمربندی ارائه شده پس از انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و طراحی مجدد کاربریهای عمومی مجاور آن و ساماندهی کمربندی موجود بصورت مجزا در کمیته فنی مطرح و برای آن تصمیم مناسب اتخاذ شود.

10- با توجه به شرایط خاص شهر بهبهان از لحاظ وجود انهار و نیز معضل جمع آوری آبهای سطحی و دفع فاضلاب پیشنهاد می شود:

10-1- تهیه طرح مطالعاتی آبهای سطحی و فاضلاب با هماهنگی وزارت نیرو

10-2- طرح بهسازی و ساماندهی انهار با هماهنگی وزارت نیرو و لحاظ چارچوب و اصول طراحی شهری با تایید دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی تهیه شود.

11- نقشه و محدوده طرحهای مصوب بافت های فرسوده درصورت طی کامل مراحل تصویب در طرح لحاظ شود.

12-کلیه طرحهای تهیه شده و یا در حال تهیه برای بافت تاریخی شهر بهبهان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

13- کلیه باغات موجود (از جمله باغ طباطبائی) در شهر که بر اثر سهل انگاری، عدم رسیدگی مناسب و یا تخلفات آسیب دیده و یا در معرض خشک شدن قرار گرفته اند با عنوان کاربری باغات در طرح لحاظ گردد.

14-ارائه مجلد ضوابط و مقررات طرح به صورت کامل و جامع با لحاظ موارد مذکور لازمه ابلاغ نهایی طرح می باشد.

مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه و با لحاظ موارد فوق اسناد طرح جامع شهر بهبهان را برای طی مراحل نهایی ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کند. وظیفه حسن اجرای این موضوع و اجرای سایر مفاد مصوبه به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان می باشد.

منبع:مهر

اخبار مرتبط

جزئیات مصوبه دولت برای حقوق کارمندان

بازنشستگی ۱۲مدیر دولتی با پاداش نجومی در سال ۹۶

فاصله مزد تاهزینه۱.۶میلیون شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha