«سراج24» منتشر کرد؛

جدول قیمت لپ تاپ در بازار

جدول قیمت لپ تاپ در بازار

به گزارش «سراج24»، قیمت انواع لپ تاپ به شرح زیر می باشد:

 

مدل

قیمت (تومان)

Asus-G۵۳SX-Gseries-i۵-۸-۷۵۰-۲G-Win۷

۳, ۲۵۰, ۰۰۰

Asus-VivoBook-S۵۵۱-i۵-۶-۱T-۲G-Win۸-Touch

۳, ۰۵۰, ۰۰۰

Asus-Nseries-N۷۵SL-i۵-۶-۷۵۰-۲G

۲, ۸۰۰, ۰۰۰

Asus-Kseries-K۴۶CB-i۷-۶-۱T-۲G

۲, ۶۳۰, ۰۰۰

Asus-VivoBook-S۵۵۰-Touch-i۳-۶-۱T-۲G

۲, ۱۵۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۷۰۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۶-۱T-۲G

۲, ۵۴۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۳-۴-۷۵۰-۲G

۲, ۰۰۰, ۰۰۰

Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸

۲, ۱۰۰, ۰۰۰

Asus-Nseries-N۴۳SM-i۵-۴-۶۴۰-۲G

۲, ۲۵۰, ۰۰۰

Asus-VivoBook-S۲۰۰-Touch-i۳-۴-۵۰۰-Win۸

۱, ۶۳۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۶۸۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۵۰۱A-i۳-۴-۵۰۰

۱, ۵۵۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۴۰۱A-i۳-۴-۵۰۰

۱, ۵۵۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۱۰۰۷U-۲-۵۰۰

۱, ۵۵۰, ۰۰۰

Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۲۱۱۷-۴-۷۵۰GB

۱, ۳۲۰, ۰۰۰

 

برند: SONY VAIO

مدل

قیمت (تومان)

Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸

۳, ۴۴۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۵-CYB-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch

۶, ۲۱۵, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch

۴, ۱۵۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۲۹-۲Plus-i۷-۱۲-۷۵۰-۲G-Win۸-BLU

۳, ۸۹۰, ۰۰۰

SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CLB-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-BLURW-Touch

۳, ۸۹۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-۲Plus-i۷-۱۶-۱T-۲G-Win۸-BLURW

۴, ۵۰۰, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۵-۳۱-GSG-i۷-۴-۱T-۲G-Win۸

۳, ۵۲۰, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVP-۱۱-۲۲۳-SAB-i۵-۴-۱۲۸-Win۸

۴, ۰۹۰, ۰۰۰

SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-BLURW-Touch

۴, ۲۹۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-Plus-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-BLU

۴, ۴۰۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸

۴, ۱۴۰, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch

۲, ۵۹۰, ۰۰۰

Sony-SVT-۱۴-۱۲۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch

۲, ۵۹۰, ۰۰۰

Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch

۳, ۶۳۰, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰

۱, ۷۵۰, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-CLB-i۳-۶-۷۵۰-Win۸

۲, ۰۰۰, ۰۰۰

Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch

۳, ۱۵۰, ۰۰۰

Sony-SVT-۱۳-۱۳۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch

۲, ۶۰۰, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۸-i۵-۴-۵۰۰-۱G-Win۸

۲, ۶۹۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-E۱۴-۱۱۵-CLP-i۵-۴-۵۰۰-Win۷

۲, ۱۹۹, ۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸

۱, ۹۵۰, ۰۰۰

Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-CGS-i۷-۴-۵۰۰-Win۸-Touch

۳, ۷۰۰, ۰۰۰

Sony-Vaio-SVE-۱۱-۱۲-M۱E-E۲-۴-۵۰۰-Win۸

۱, ۶۴۰, ۰۰۰

 

برند: ACER

مدل

قیمت (تومان)

Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۵-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۹۶۰, ۰۰۰

Acer-Vseries-V۵-۵۷۱G-i۵-۸-۱T-۲G

۲, ۱۵۰, ۰۰۰

Acer-Aspire-E۱-۵۳۰-۲۱۱۷U-۴-۷۵۰-۱G

۱, ۲۷۰, ۰۰۰

Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۸-۱T-۴G

۲, ۹۵۰, ۰۰۰

Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۴-۷۵۰-۲G

۲, ۳۵۰, ۰۰۰

Acer-Eseries-E۱-۵۷۰-i۳-۴-۷۵۰-۱G

۱, ۵۰۰, ۰۰۰

Acer-Aspire-E۱-۵۷۰-i۵-۶-۱T-۲G

۱, ۸۵۰, ۰۰۰

Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۵-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۶۳۰, ۰۰۰

Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-i۳-۲-۵۰۰

۱, ۱۹۰, ۰۰۰

Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۳-۴-۷۵۰-۱G

۱, ۵۰۰, ۰۰۰

Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-B۱۰۰۵-۲-۳۲۰

۹۸۰, ۰۰۰

Acer-Vseries-V۵-۵۷۱-AMD C۷۰-۲-۳۲۰-۵۱۲MB

۸۷۰, ۰۰۰

 

برند: IBM LENOVO

مدل

قیمت (تومان)

IBM-Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۱۹۰, ۰۰۰

Lenovo-Y۵۱۰-i۷-۸-۱T-۲G

۳, ۱۰۹, ۰۰۰

Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۶۷۰, ۰۰۰

Lenovo-B۵۹۰-i۳-۲-۵۰۰

۱, ۲۲۰, ۰۰۰

Lenovo-Eseries-E۵۳۰-Thinkpad-i۳-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۵۳۰, ۰۰۰

Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۳-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۵۰۰, ۰۰۰

Lenovo-ThinkPad-S۴۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G

۱, ۹۵۰, ۰۰۰

IBM-Lenovo-Zseries-Z۵۰۰-i۷-۸-۱T-۲G

۲, ۶۵۰, ۰۰۰

Lenovo-Ideapad-S۵۱۰P-i۵-۴-۵۰۰-۲G

۲, ۰۰۰, ۰۰۰

Lenovo-ideapad-Z۵۰۰-i۵-۶-۱T-۲G

۲, ۲۰۰, ۰۰۰

Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۷-۶-۱T-۲G

۲, ۳۵۰, ۰۰۰

Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۱۹۰, ۰۰۰

IBM-Lenovo-Eseries-E۵۳۰-Thinkpad-i۳-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۵۳۰, ۰۰۰

 

برند: MSI

مدل

قیمت (تومان)

MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۶-۷۵۰-۲G-Win۷

۲, ۱۳۰, ۰۰۰

MSI-GS۷۰-i۷-۱۶-۱T-۲GB-WIN۸

۶, ۲۵۵, ۰۰۰

MSI-Gseries-GT۷۰-i۷-۳۲-۱T-۳GB-WIN۸

۱۰, ۰۴۰, ۰۰۰

MSI-Gseries-GT۶۰-۳K-Edition-i۷-۳۲-۱T-۳G-Win۸

۸, ۹۴۵, ۰۰۰

MSI-Gseries-GE۴۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸

۳, ۶۹۵, ۰۰۰

MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۷

۲, ۶۵۰, ۰۰۰

MSI-Cseries-CR۶۵۰-Dual Core-E۲-۴-۵۰۰

۱, ۲۲۰, ۰۰۰

MSI-Cseries-CR۴۳۰-C۷۰-۴-۵۰۰

۱, ۱۰۰, ۰۰۰

MSI-Cseries-CX۴۱-i۵-۶-۵۰۰-۲G-Win۷

۲, ۰۶۰, ۰۰۰

 

برند: HP

مدل

قیمت (تومان)

HP-Pavilion-DV۶-۷۳۰۸se-i۷-۸-۷۵۰-۲G-Win۸

۳, ۰۵۵, ۰۰۰

HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۸۷۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۵۳-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸

۱, ۸۳۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۶۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G

۱, ۷۸۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-۲۵۲۱-i۳-۲-۳۲۰

۱, ۲۵۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-DM۱-۴۱۰۰-E۴۵۰-۴-۵۰۰-۲G-WIN۷

۱, ۷۳۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۹۲-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸

۲, ۵۹۰, ۰۰۰

HP-ProBook-۴۵۴۵s-A۶-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۶۲۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸

۱, ۸۴۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۵۵-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸

۲, ۶۰۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-G۴-۲۳۱۰-i۷-۴-۷۵۰-۲G-WIN۸

۲, ۳۶۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۸۹-i۵-۶-۷۵۰-۲G-WIN۸

۲, ۰۵۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۴n۰۱۰-A۱۰ax-۴-۵۰۰-۲G

۱, ۸۴۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-E۰۴۲TX-i۷-۴-۵۰۰-۲G

۲, ۳۳۵, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵-n۰۱۵-i۷-۸-۱T-۲G

۲, ۵۲۵, ۰۰۰

HP-ProBook-Series-۲۵۰-i۳-۴-۵۰۰

۱, ۲۹۹, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵-n۰۰۹-i۵-۴-۵۰۰-۲G

۱, ۸۵۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۴e۰۱۹-i۵-۲-۵۰۰-۲G-Win۸

۱, ۸۲۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۵۲-i۷-۴-۵۰۰-۲G

۲, ۴۱۰, ۰۰۰

HP-Pavilion-۱۵e۰۱۴-i۵-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۸۴۰, ۰۰۰

HP-ProBook-۴۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۸۶۵, ۰۰۰

HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۸۷۰, ۰۰۰

HP-Compaq-CQ۵۸-B۸۳۰-۴-۵۰۰

۹۹۵, ۰۰۰

 

برند: DELL

مدل

قیمت (تومان)

DELL-XPSL۵۰۲-i۷-۸-۷۵۰-۲GB

۲, ۹۶۰, ۰۰۰

Dell -۳۵۲۱-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰

۱, ۰۹۰, ۰۰۰

Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰

۱, ۳۵۵, ۰۰۰

DELL-۴۰۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۱G

۱, ۷۴۰, ۰۰۰

Dell- ۵۵۲۱-i۷-۴-۷۵۰-۲G

۲, ۲۶۰, ۰۰۰

Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G

۱, ۸۹۰, ۰۰۰

Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۵۶۰, ۰۰۰

Dell -۳۴۲۱-۱۰۰۷-۲-۳۲۰

۱, ۱۴۰, ۰۰۰

Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G

۱, ۹۲۰, ۰۰۰

Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G

۱, ۷۲۰, ۰۰۰

DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB-Touch

۱, ۸۶۰, ۰۰۰

DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Touch

۲, ۵۵۵, ۰۰۰

DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch

۲, ۵۷۵, ۰۰۰

DELL-۴۰۵۰-i۳-۲-۳۲۰-۱G

۱, ۴۷۰, ۰۰۰

 

 

اخبار مرتبط

مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن

معاملات مسکن در بهار ۹۸ ۳۴.۶ درصد کاهش یافت

صورت‌حسابی که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود!

0 نظر

ارسال نظر

capcha