روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

به گزارش سراج24؛ بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا طی هفته اول اسفند ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۶ همه‌گیری کرونا در کشور، نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور در هفته اخیر ۷۵۸۰۸ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۱۴۰۵۹ و تعداد موارد فوت شده جدید در هفته اخیر ۱۵۶۳ نفر بوده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۰۶ اپیدمی کرونا

در ادامه می‌توانید روند همه‌گیری کووید ۱۹ در کلیه استان‌های کشور را تا پایان هفته اول اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل هفته ۱۰۶ اپیدمی در کشور مشاهده کنید:

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده جدید ۴۶۴۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۲۲۳۷ و تعداد فوتی‌ها طی هفته اخیر ۲۱۸ نفر بوده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری نزولی بوده، اما فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

چهارمحال بختیاری

موارد بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

ایلام

در هفته اخیر روند بستری نزولی شده و موارد فوت افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ و میر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

سمنان

روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط  کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روند نزولی پیدا کرده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

لرستان

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده، اما میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته، اما فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط  کشور بیشتر و مورتالیتی استان به حد متوسط کشور صعود کرده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر شده و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری ایستا شده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

یزد

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر شده است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بوشهر

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش، اما فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر هم از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری کاهش، اما فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

قزوین

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

گلستان

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری استان معادل متوسط کشور و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اصفهان

در این هفته روند بستری کاهش یافته و موارد فوت روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خراسان رضوی

روند بستری نزولی بوده و موارد فوت افزایش نشان می‌دهد. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

فارس

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت استان روندی ایستا نشان می‌دهد. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

البرز

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری استان ایستا بوده، اما فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

 

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر موارد مثبت بستری در ۲۷ استان کشور کاهش یافته است. این درحالی است که موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۱۹ استان کشور افزایش یافته است.

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

روند نزولی بستری‌های کرونا در عمده استان‌ها / افزایش فوتی‌ها در ۱۹ استان

اخبار مرتبط

تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کرونا در کشور کاهش یافت

کرونا دلیل بستری محسن رضایی/ معاون رئیس‌جمهور امروز مرخص می‌شود

شناسایی ۵۴۷۷ بیمار جدید کرونایی در شبانه روز گذشته

0 نظر

ارسال نظر

capcha