مدیرعامل سایپاپرس از افتتاح بزرگترین دستاورد تاریخ خطوط پرسکاری کشور خبر داد:

بزرگترین خط پرسکاری رباتیک تولید قطعات بدنه خودروهای سواری کشور درآستانه افتتاح است

بزرگترین خط پرسکاری رباتیک تولید قطعات بدنه خودروهای سواری کشور درآستانه افتتاح است

به گزارش سراج24؛ یکـی از شـاخص هـای مهـم توسـعه یـافتگی هـر کشـور در بخـش صـنعت ، میـزان برخـورداری از ماشـین آلات و تجهیـزات سـنگین بـا فـن آوری هـای نـوین و منطبـق بـر تنـوع و کیفیـت رو بـه رشـد محصـولات و تولیـدات مختلـف همچـون خـودرو مـی باشـد. خطـوط پرسـکاری بـزرگ ، سـنگین و پیشـرفته بـرای شـکل دهی ورق های فـولادی، از ایـن نـوع ماشـین آلات محسـوب مـی شـوند و بهـره منـدی از ایـن نـوع تجهیـزات ضـمن اینکـه امکـان تولیـد بسـیاری ازتولیـدات صـنعتی مهـم را فـراهم مـی سـازد، در ارتقـاء سـطع توسـعه یافتگی صنعت هر کشوری بخصوص صنعت خودروسازی بسیار تعیین کننده است.

به گزارش سراج24 به نقل از روزنگـار سـایپاپرس، سـیدمهدی حسـینی پـور مـدیرعامل سـایپاپرس بـا اشـاره بـه انجـام اقـدامات صــورت گرفتــه در راســتای بهــره بــرداری از بزرگتــرین خــط پرســکاری رباتیــک تولیــد قطعــات بدنــه خودروهـای سـواری کشـور، اظهـار داشـت: بـا اتکـا بـه نیروهـای متخصـص، متعهـد، جـوان مـومن و انقلابـی برای تحقق شعار سـالی کـه مقـام معظـم رهبری)مدظللـه العـالی( آن را تولیـد، پشـتیبانیهـا و مـانعزداییهـا نامیدنـد و توجـه ویـژه بـه رهنمودهـای مـدیریت محتـرم عامـل گـروه سـایپا، بـا بررسـی شـرایط و امکانـات موردنیاز به منظور تحقق ماموریـت و مسـئولیت هـای خـود بـرای سـال هـای آتـی صـنعت خـودروی کشـور و تحقق برنامـه هـای توسـعه کمـی و کیفـی محصـولات خـود و همینطـور ممانعـت از عقـب افتـادگی از مسـیر توسعه صنعتی ، بهـره منـدی از خطـوط پرسـکاری بزرگتـر از خطـوط فعلـی موجـود را بعنـوان یـک ضـرورت تشخیص داد و بـا توجـه بـه بررسـی هـای متعـدد بعمـل آمـده در شـرایط سـخت تحـریم و محـدودیت هـای واردات اینگونـه ماشـین آلات و همینطـور قیمـت ارزی بسـیار بـالای ایـن نـوع ماشـین آلات، گـروه سـایپا بـا محوریت شـرکت سـایپاپرس تصـمیم جسـورانه بـرای رفـع نیـاز صـنعت خودروسـازی کشـور بـه ایـن ماشـین آلات اتخـاذ نمـود و براسـاس ایـن تصـمیم و بـا بررسـی هـای گسـترده فنـی ماشـین آلات کـارکرده سـالم مختلـف موجـود در چنـدین شـرکت اروپـایی ، تعـداد شـش دسـتگاه پـرس بـزرگ بـا قیمتـی بسـیار نـازل از شرکتهای مختلف خریداری شد.

وی افزود: با ایـن اقـدام محـدودیت هـای فنـی موجـود در صـنعت خودروسـازی کشـور عزیزمـان بـا اعتمـاد، بـاور و حمایـت از تـوان و ظرفیـت متخصصـان و مهندسـان جـوان و متعهـد گـروه سـایپا جهـت بازسـازی و بروز رسـانی ایـن دسـتگاه هـا برطـرف گردیـد. بـر ایـن اسـاس بخصـوص در دو سـال اخیـر ، بـا تشـکیل تـیم هـای فنـی جـوان و متخصـص در حـوزه هـای سـازه هـای عمرانـی ، تاسیسـات ، مکانیـک، بـرق و کنتـرل ، تمــامی فراینــدهای تخصصــی و پیچیــده بــرای ایجــاد تغییــرات لازم جهــت بازســازی ، نوســازی و بــه روز کــردن تمــامی بخــش هــای هیــدرولیک ، پنوماتیــک ، بــرق ، الکترونیــک و کنتــرل و اتوماســیون ایــن تجهیزات با همـت ، فـداکاری و ظهـور غیـرت جوانـان برومنـد ایرانـی و بـا حمایـت و هـدایت دائمـی مـدیران ارشد گروه سایپا ، به انجـام رسـاند و ایـن رویـداد مبـارک قطعـاً بـر خـلاف تصـور شـرکت هـای بـزرگ غربـی است که تبـدیل شـدن ایـن دسـتگاه هـا را بـه یـک خـط بسـیار عظـیم و بـا مشخصـات عملکـردی و کیفیـت امــروزی خطــوط پرســکاری Tandem دنیــا بــه دســت متخصصــان داخلــی کشــور عزیزمــان محــال می دانستند.

حسـینی پـور تصـریح کـرد: امـروز بـا افتخـار اعـلام مـی داریـم در اجـرای سیاسـت هـای راهبـردی نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر توسـعه تـوان و ظرفیـت هـای داخلـی واعتمـاد و حمایـت از متخصصــان کشــور عزیزمــان، ایــن ماشــین آلات ارزشــمند و اســتراتژیک در خــدمت توســعه صــنعت خودروسـازی قـرار گرفتـه و بحمـداالله باعـث گردیـده کـه عمـده محـدودیت هـای توسـعه در حـوزه بدنـه خودروهای سواری برطرف گردد.

مدیرعامل سایپاپرس در ادامه به ویژگـی هـای ایـن پـروژه بـه اشـاره داشـت و گفـت ؛ ایـن خـط پرسـکاری از نظـر ابعـادی ، بزرگتـرین خـط پرسـکاری رباتیـک بدنـه خودروهـای سـواری کشـور بـوده و دارای سـاختاری سالم ، با دقت بالا و به روز برای تولید قطعات بسیار با کیفیت و اصلی بدنه خوروهای سواری هستند.

وی افـزود : ایـن خـط از جهـت اطلاعـات عملکـردی ، فرمـان و عیـب یـابی کـاملا هوشـمند و دارای سیسـتم پکپارچه اطلاعات می باشـد و فراینـد نیـز کـاملا بصـورت اتوماسـیون کامـل عمـل مـی نمایـد. همچنـین ایـن خط بـزرگ پرکـاری بـا هزینـه ای کمتـر از یـک دهـم قیمـت خطـوط پرسـی Tandem کشـورهای اروپـایی راه انـدازی گردیـده و کـاهش هزینـه ارزی ناشـی از انجـام ایـن پـروژه بـه اتکـای تـوان داخلـی ، بـیش از 30 میلیـون یـورو مـی باشـد ، البتـه آن هـم در صـورتیکه اساسـا امکـان خریـد چنـین ماشـین آلاتـی در شـرایط تحریمی از شرکت های اروپایی فراهم باشد.

بزرگترین خط پرسکاری رباتیک تولید قطعات بدنه خودروهای سواری کشور درآستانه افتتاح است

حسینی پـور تأکیـد کـرد : ایـن پـروژه دسـت آوردهـای زیـادی را در خودکفـایی و داخلـی سـازی بسـیاری از تجهیزات مهم برای اولـین بـار در کشـور بـدنبال داشـته اسـت از جملـه متحـرک کـردن میزهـای پـرس ، دی اســتکرهای ورق ، کانوایرهــای خــروج ضــایعات ، سیســتم هــای مختلــف فرمــان ، کنتــرل و هیــدرولیک و پنوماتیــک و ظرفیــت و امکــان تولیــد بــیش از 1/5 میلیــون قطعــه بــزرگ پرســی را فــراهم نمــوده کــه محدودیت در افزایش تولیـد بدنـه خـودرو را مرتفـع مـی سـازد و عمـده محـدودیت هـای توسـعه محصـول در حوزه بدنه ای خودروهای سواری بزرگ در کلاس های E و D و SUV را برطرف نموده است.

شایان ذکر اسـت بزرگتـرین خـط پرسـکاری رباتیـک تولیـد قطعـات بدنـه خودروهـای سـواری کشـور در مـاه جـاری بـا حضـور مـدیران ارشـد گـروه خودروسـازی سـایپا و جمعـی از مسـئولین بـه صـورت رسـمی افتتـاح

خواهد شدیکـی از شـاخص هـای مهـم توسـعه یـافتگی هـر کشـور در بخـش صـنعت ، میـزان برخـورداری از ماشـین آلات و تجهیـزات سـنگین بـا فـن آوری هـای نـوین و منطبـق بـر تنـوع و کیفیـت رو بـه رشـد محصـولات و تولیـدات مختلـف همچـون خـودرو مـی باشـد. خطـوط پرسـکاری بـزرگ ، سـنگین و پیشـرفته بـرای شـکل دهی ورق های فـولادی، از ایـن نـوع ماشـین آلات محسـوب مـی شـوند و بهـره منـدی از ایـن نـوع تجهیـزات ضـمن اینکـه امکـان تولیـد بسـیاری ازتولیـدات صـنعتی مهـم را فـراهم مـی سـازد، در ارتقـاء سـطع توسـعه یافتگی صنعت هر کشوری بخصوص صنعت خودروسازی بسیار تعیین کننده است.

به گزارش روزنگـار سـایپاپرس، سـیدمهدی حسـینی پـور مـدیرعامل سـایپاپرس بـا اشـاره بـه انجـام اقـدامات صــورت گرفتــه در راســتای بهــره بــرداری از بزرگتــرین خــط پرســکاری رباتیــک تولیــد قطعــات بدنــه خودروهـای سـواری کشـور، اظهـار داشـت: بـا اتکـا بـه نیروهـای متخصـص، متعهـد، جـوان مـومن و انقلابـی برای تحقق شعار سـالی کـه مقـام معظـم رهبری)مدظللـه العـالی( آن را تولیـد، پشـتیبانیهـا و مـانعزداییهـا نامیدنـد و توجـه ویـژه بـه رهنمودهـای مـدیریت محتـرم عامـل گـروه سـایپا، بـا بررسـی شـرایط و امکانـات موردنیاز به منظور تحقق ماموریـت و مسـئولیت هـای خـود بـرای سـال هـای آتـی صـنعت خـودروی کشـور و تحقق برنامـه هـای توسـعه کمـی و کیفـی محصـولات خـود و همینطـور ممانعـت از عقـب افتـادگی از مسـیر توسعه صنعتی ، بهـره منـدی از خطـوط پرسـکاری بزرگتـر از خطـوط فعلـی موجـود را بعنـوان یـک ضـرورت تشخیص داد و بـا توجـه بـه بررسـی هـای متعـدد بعمـل آمـده در شـرایط سـخت تحـریم و محـدودیت هـای واردات اینگونـه ماشـین آلات و همینطـور قیمـت ارزی بسـیار بـالای ایـن نـوع ماشـین آلات، گـروه سـایپا بـا محوریت شـرکت سـایپاپرس تصـمیم جسـورانه بـرای رفـع نیـاز صـنعت خودروسـازی کشـور بـه ایـن ماشـین آلات اتخـاذ نمـود و براسـاس ایـن تصـمیم و بـا بررسـی هـای گسـترده فنـی ماشـین آلات کـارکرده سـالم مختلـف موجـود در چنـدین شـرکت اروپـایی ، تعـداد شـش دسـتگاه پـرس بـزرگ بـا قیمتـی بسـیار نـازل از شرکتهای مختلف خریداری شد.

وی افزود: با ایـن اقـدام محـدودیت هـای فنـی موجـود در صـنعت خودروسـازی کشـور عزیزمـان بـا اعتمـاد، بـاور و حمایـت از تـوان و ظرفیـت متخصصـان و مهندسـان جـوان و متعهـد گـروه سـایپا جهـت بازسـازی و بروز رسـانی ایـن دسـتگاه هـا برطـرف گردیـد. بـر ایـن اسـاس بخصـوص در دو سـال اخیـر ، بـا تشـکیل تـیم هـای فنـی جـوان و متخصـص در حـوزه هـای سـازه هـای عمرانـی ، تاسیسـات ، مکانیـک، بـرق و کنتـرل ، تمــامی فراینــدهای تخصصــی و پیچیــده بــرای ایجــاد تغییــرات لازم جهــت بازســازی ، نوســازی و بــه روز کــردن تمــامی بخــش هــای هیــدرولیک ، پنوماتیــک ، بــرق ، الکترونیــک و کنتــرل و اتوماســیون ایــن تجهیزات با همـت ، فـداکاری و ظهـور غیـرت جوانـان برومنـد ایرانـی و بـا حمایـت و هـدایت دائمـی مـدیران ارشد گروه سایپا ، به انجـام رسـاند و ایـن رویـداد مبـارک قطعـاً بـر خـلاف تصـور شـرکت هـای بـزرگ غربـی است که تبـدیل شـدن ایـن دسـتگاه هـا را بـه یـک خـط بسـیار عظـیم و بـا مشخصـات عملکـردی و کیفیـت امــروزی خطــوط پرســکاری Tandem دنیــا بــه دســت متخصصــان داخلــی کشــور عزیزمــان محــال می دانستند.

حسـینی پـور تصـریح کـرد: امـروز بـا افتخـار اعـلام مـی داریـم در اجـرای سیاسـت هـای راهبـردی نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر توسـعه تـوان و ظرفیـت هـای داخلـی واعتمـاد و حمایـت از متخصصــان کشــور عزیزمــان، ایــن ماشــین آلات ارزشــمند و اســتراتژیک در خــدمت توســعه صــنعت خودروسـازی قـرار گرفتـه و بحمـداالله باعـث گردیـده کـه عمـده محـدودیت هـای توسـعه در حـوزه بدنـه خودروهای سواری برطرف گردد.

مدیرعامل سایپاپرس در ادامه به ویژگـی هـای ایـن پـروژه بـه اشـاره داشـت و گفـت ؛ ایـن خـط پرسـکاری از نظـر ابعـادی ، بزرگتـرین خـط پرسـکاری رباتیـک بدنـه خودروهـای سـواری کشـور بـوده و دارای سـاختاری سالم ، با دقت بالا و به روز برای تولید قطعات بسیار با کیفیت و اصلی بدنه خوروهای سواری هستند.

وی افـزود : ایـن خـط از جهـت اطلاعـات عملکـردی ، فرمـان و عیـب یـابی کـاملا هوشـمند و دارای سیسـتم پکپارچه اطلاعات می باشـد و فراینـد نیـز کـاملا بصـورت اتوماسـیون کامـل عمـل مـی نمایـد. همچنـین ایـن خط بـزرگ پرکـاری بـا هزینـه ای کمتـر از یـک دهـم قیمـت خطـوط پرسـی Tandem کشـورهای اروپـایی راه انـدازی گردیـده و کـاهش هزینـه ارزی ناشـی از انجـام ایـن پـروژه بـه اتکـای تـوان داخلـی ، بـیش از 30 میلیـون یـورو مـی باشـد ، البتـه آن هـم در صـورتیکه اساسـا امکـان خریـد چنـین ماشـین آلاتـی در شـرایط تحریمی از شرکت های اروپایی فراهم باشد.

حسینی پـور تأکیـد کـرد : ایـن پـروژه دسـت آوردهـای زیـادی را در خودکفـایی و داخلـی سـازی بسـیاری از تجهیزات مهم برای اولـین بـار در کشـور بـدنبال داشـته اسـت از جملـه متحـرک کـردن میزهـای پـرس ، دی اســتکرهای ورق ، کانوایرهــای خــروج ضــایعات ، سیســتم هــای مختلــف فرمــان ، کنتــرل و هیــدرولیک و پنوماتیــک و ظرفیــت و امکــان تولیــد بــیش از 1/5 میلیــون قطعــه بــزرگ پرســی را فــراهم نمــوده کــه محدودیت در افزایش تولیـد بدنـه خـودرو را مرتفـع مـی سـازد و عمـده محـدودیت هـای توسـعه محصـول در حوزه بدنه ای خودروهای سواری بزرگ در کلاس های E و D و SUV را برطرف نموده است.

شایان ذکر اسـت بزرگتـرین خـط پرسـکاری رباتیـک تولیـد قطعـات بدنـه خودروهـای سـواری کشـور در مـاه جـاری بـا حضـور مـدیران ارشـد گـروه خودروسـازی سـایپا و جمعـی از مسـئولین بـه صـورت رسـمی افتتـاح خواهد شد.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha