معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی خبر داد

خبرهای خوش مالی برای صنایع دستی / افزایش تبلیغات ایران در جهان

 خبرهای خوش مالی برای صنایع دستی / افزایش تبلیغات ایران در جهان

به گزارش سراج24،سمیع اله حسینی مکارم  با اشاره به تسهیلات مالی جدید در عرصه صنایع دستی اظهار داشت: ما در سال جاری بودجه‌های عمرانی و جاری بالغ بر 50 درصد افزایش یافت و برای برنامه ششم توسعه برنامه‌های متعددی داریم.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: همچنین برای بازاریابی، تبلیغات و کمک‌های فنی و اعتباری در زمینه صنایع دستی و برای ترویج، تولید و پایانه‌های صنایع دستی امسال مبلغ قابل توجه ای را در حال توزیع هستیم.

وی همچنین در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه مطبوعات عنوان کرد: در طول چند ماه آینده این تخصیص‌ها صورت می‌پذیرد و برای سال اینده نیز منابع قابل توجه ای را برای بازاریابی و تبلیغات خواهیم داشت زیرا در این عرصه مشکل داریم، و متاسفانه جاذبه های فرهنگی، طبیعی و ... را کمتر در دنیا معرفی کردیم که تبلیغات ایران هراسی نیز بی‌تاثیر نبوده است ولی انشالله بودجه قابل توجه ای را در این زمینه برای جذب گردشگران خارجی خواهیم داشت که یکی از مهمترین این جاذبه ها بحث گردشگری مذهبی است زیرا 50 درصد گردشگران ما از این حوزه هستند و وجود بارگاه امام رضا (ع) توانسته است تا بالغ بر دو میلیون و 500 هزار شیعه از کشورهای دیگر به مشهد سفر کنند در حالیکه بارگاه‌های مطرح دیگر همچون حضرت معصومه (س) و حضرت احمد بن موسی شاه چراغ را داریم که ظرفیت بالقوه بین الملی ما در عرصه گردشگری مذهبی جهان به حساب می‌آیند.

حسینی مکارم در تشریح وظایف این معاونت عنوان کرد: در ســازمان دو مسئولیت را در حوزه‌هاى متعــدد دنبال مى‌کنــد؛ یکى تامیــن منابع مالى بــراى رســیدن به اهــداف و ماموریت‌هاى حوزه هــاى مختلف ســازمان میراث فرهنگی و دیگر تنظیم برنامه‌هاى ســازمان که شــامل برنامه ســالانه و برنامه‌هاى مقطعى (مثــلا برنامه جامع گردشــگرى یا برنامه جامع صنایع دســتى و یــا برنامه اقتصاد مقاومتى) می‌شود. در این برنامه‌ها این معاونت نقش لجستیک دارد تا منابع را درست و بهنگام تخصیص دهد.

وی ادامه داد: چند سال قبل از کشتى به گل نشسته سازمان صحبت کردم؛ سازمانى که در زمینه‌هاى متعدد انســانى، برنامه و بودجه و آمار، آوارى بر ســر آن ریختــه بود و آسـیب‌هاى جدى دیده بود که در زمــان مدیریت دکتر نجفى آسیب‌ها را شناسایى و با برنامه ریزى‌هاى دقیق کوتاه مدت کشتى را از گل خارج کردیم. طى این سه سال نیز قطار گردشگرى به حرکت درآمده و در ســه حوزه سازمان میراث فرهنگی اقدامات متعددى انجام شده که تنها یکى از خروجى‌هاى آن در ســال اخیر، انتخاب ســازمان میراث فرهنگى به عنوان دستگاه برتر، هم در شاخص‌هاى عمومی و هم شاخص‌هاى اجتماعى بود.

حسینی مکارم افزود: در ایــن چند ســال و پس از انجام برنامه‌هــاى کوتاه مدت، برنامه‌هاى بلندمــدت نیز تدوین و اهداف و ماموریت‌ها تعیین شــد و به ثمر نشســت. وقتى سازمان برنامه و بودجه این شاخص‌ها را ارزیابى کرد، دستگاه ما جزو دستگاه‌هاى برتر شناخته شد. البته در حوزه عمومی هم در مورد فرآیندهایى که سازمان براى انجام امور، ارتباط با مردم، تعامل با ســایر دسـتگاه ها، تســهیل امور و... نیاز داشت، ریل گذارى صورت گرفت و کشــتى از گل خارج شــده به حرکت درآمد و با شــتابى روزافزون در حال حرکت است. در صحنه بین المللى نیز در تعامل با دنیا عملکردهاى خوبى داشــتیم، ثبت آثار ملى کشــورمان، چه محسوس و چه نامحســوس شتاب گرفت و در زمینه صنایع دســتى، شــهرهاى متعددى از جمله اصفهان (شهر جهانى صنایع دستى)، تبریز (شهر فرش)، لالجین (شهر سفال) و مشــهد (به عنوان شهر ســنگ‌هاى قیمتى جهان) به ثبت جهانى رسید و هجدهمین اجلاس شوراى جهانى صنایع دستى هم براى نخستین‌بار در ایران و در اصفهان برگزار شــد. همچنین مذاکرات زیادى براى تسهیل ورود گردشگران به کشور صورت پذیرفته و در حالىکــه میانگیــن جهانى رشــد گردشــگرى چهار ونیم درصــد بوده، ما در این حوزه رشــد 10 درصدى داشــتیم و پنج میلیون و 200 هزار گردشــگر در ســال اخیر وارد کشــور شدند.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: براى پنج سال آینده هم برنامه ریزی کردیم که تعداد گردشگران به 12 میلیون نفر برسد. اطلاع رسانى به مردم چه در داخل و چه در خارج، برگزارى همایش‌هاى بین المللى در خارج، آموزش‌هاى ضمن خدمت کارکنان سازمان و برنامه ریزى و اجراى آموزش‌هاى همگانى و تعامــل با بانک‌ها برای حمایت از فعالان حوزه صنایع دســتى نیز از جمله امورى اســت که هم اکنون توسط ســازمان پیگیرى و یا اجرا می‌شود. همه این موارد در انتخاب ســازمان میراث فرهنگی به عنوان سازمان برتر کشور توسط رئیس جمهور نقش بسزایى داشت.

منبع:تسنیم

اخبار مرتبط

خانه ۱۲ میلیارد تومانی نیما یوشیج در آستانه تخریب

زنگ خطر برای میراث فرهنگی اهواز به صدا در آمد+عکس‌ها

معمای گنج همدان!

0 نظر

ارسال نظر

capcha