با رشد ۶.۴ درصدی در تیرماه ۹۵

نقدینگی به ۱۰۸۱ میلیارد تومان رسید

نقدینگی به ۱۰۸۱ میلیارد تومان رسید

به گزارش سراج24 ، بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به تیرماه 1395 را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در تیر ماه سال جاری معادل 10818.8 هزار میلیارد ریال (هزار و 81 هزار میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 6.4 درصد رشد کرده است.

همچنین میزان پول در تیر ماه سال جاری 1394.5 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه 94 معادل دو درصد رشد داشته است در همین حال میزان شبه پول در تیر ماه معادل 9424.3 هزار میلیارد ریال بوده که با 7 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است.

مجموع دارایی و بدهی سیستم بانکی در تیر ماه سال جاری 24523.1 هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 0.3 درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی دارایی های خارجی سیستم بانکی در تیر ماه 95 معادل 5675.3 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند سال 942.5 درصد کاهش داشته است.

نگاهی به آمار های بانک  مرکزی نشان می دهد بدهی بخش دولتی در تیر ماه  1965.8 هزارمیلیارد ریال  بوده که این رقم 13.1 درصد رشد داشته است . همچنین بر اساس آمار اعلامی بدهی بخش غیر دولتی 7842.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه 94 با 6.5 درصد رشد مواجه شده است.

  وام ها و سپرده های بخش دولتی نیز در تیر ماه 648.8 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 2.1 درصد رشد داشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی در تیرماه 95 معادل 3245/6 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به اسفند ماه 3.4 درصد کاهش داشته است.

** دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان دارایی  وبدهی بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری معادل 5023.9 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تیر ماه 95 معادل  1.7 درصد رشد داشته است. همچنین میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در تیر ماه 3346 هزار  میلیارد ریال بوده که نسبت به  اسفند ماه سال گذشته 4.9 درصد کاهش داشته است.

** دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی  که در اسفندماه سال 94 به میزان 230,5 هزار میلیارد ریال بود با یک درصد رشد به 2329.3 هزار میلیارد ریال در تیرماه امسال افزایش یافته است. همچنین اسکناس و مسکوک نیز از 85.1 هزار میلیارد ریال در دوره مورد بررسی به 108.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نشان دهنده رشد 27.5 درصدی است.

این گزارش حاکی است،‌ میزان سپرده نزد بانک مرکزی در تیرماه امسال به 1165,3 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به 1076.6 هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال 94 به میزان 8.2 درصد رشد نشان می دهد.

سپرده های دیداری در این دوره منفی 10 درصد و سپرده های قانونی نیز 9,3 درصد رشد نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی نیز 10.2 درصد افزایش یافته و به 1343.1 هزار میلیارد ریال رسیده که در این بخش میزان بدهی دولت 1305.7 هزار میلیارد ریال و میزان بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نیز 37.4 هزار میلیارد ریال است.

همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در تیرماه امسال نسبت به اسفند 94 به میزان 6,5 درصد افزایش یافته و به 7842.8 هزار میلیارد ریال رسید. سایر دارایی ها رشد منفی 12.4 درصدی داشته و در تیرماه امسال نسبت به اسفندماه 94 به میزان 4922.2 هزار میلیارد ریال بود.

**بدهی بانک ها و موسسات غیراعتباری

سپرده های بخش غیردولتی در تیرماه امسال نسبت به اسفند 94 به میزان 7,1 درصد بیشتر شده و از 9800.9 هزار میلیارد ریال به 10493.9 هزار میلیارد ریال رسید. بدهی های دیداری نیز 7.5 درصد رشد کرد و سرمایه گذاری مدت دار 7.3 درصد، قرض الحسنه ها 0.7 درصد و در نهایت نیز سایر موارد 10.2 درصد رشد یافته است.

میزان بدهی به بانک مرکزی 7,8 درصد افزایش و به 909 هزار میلیارد ریال رسید و وام ها و سپرده های بخش دولتی 3.3 درصد کاهش یافت. حساب سرمایه 17.8 درصد رشد کرده و وام ها و سپرده های ارزی نیز منفی 1.7 درصد در تیرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد داشته است.

**دارایی های بانک های تجاری

نگاهی به آمارهای دارایی بانک های تجاری در تیرماه امسال نشان می دهد که میزان دارایی های خارجی این بانک ها 4,4 رشد کرده و به 359.2 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین اسکناس و مسکوک نیز 76.7 درصد رشد یافته و به 50 هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک های تجاری در تیرماه امسال نزد بانک مرکزی 1,5 درصد رشد یافته و 197.6 هزار میلیارد ریال رسید؛ در عین حال میزان سپرده های دیداری 39.7 درصد کاهش یافته و در بخش سپرده های قانونی 7.7 درصد رشد اتفاق افتاد.

میزان بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری در تیرماه 95 به میزان 345,6 هزار میلیارد ریال بوده که 2.6 درصد رشد نشان می دهد و سهم دولت از این میزان بدهی 333.4 هزار میلیارد ریال و سهم شرکت ها و موسسات دولتی نیز 12.2 هزار میلیارد ریال بود.

**بدهی های بانک های تجاری

در این بخش نیز سپرده های بخش غیردولتی 1855,9 هزار میلیارد ریال شده که 7.5 درصد رشد در تیرماه امسال نسبت به اسفند 94 را نشان می دهد. سپرده های دیداری بخش غیردولتی 6.4 درصد، سرمایه گذاری مدت ار 8.2 درصد و قرض الحسنه ها نیز 0.4 درصد رشد یافته است.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی 29,7 درصد افزایش یافته و از 138.8 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 94 به 180 هزار میلیاردریال در تیرماه سال جاری بالغ شده است.

میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی منفی 1,2 درصد رشد داشته و 129.8 هزار میلیارد ریال است و حساب سرمایه بانک های تجاری نیز 51.9 درصد رشد نشان می دهد.
وام ها و سپرده های ارزی 191,7 هزار میلیارد ریال بوده و 1.5 درصد کاهش یافته و در بخش سایر بدهی ها نیز 37.9 درصد کاهش ثبت شده است.

**بانک های تخصصی

براساس جدول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تخصصی در بازه زمانی تیرماه 1395 نسبت به اسفند 1394 با 6.9 درصد رشد به 999 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافته است.

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که دارایی های خارجی بانک های تخصصی در تیرماه سال 1395 نسبت به اسفند 1394 با شش دهم درصد کاهش به 507 هزار و 500 میلیارد ریال رسیده است.

براساس جدول آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی همچنین بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی با 11.5 درصد رشد در تیرماه 1395 نسبت به اسفندماه 1394 به 385 هزار و 500 میلیارد ریال رسیده است.

با این حال بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با یک درصد افزایش در بازه زمانی فوق به 578 هزار و 300 میلیارد ریال رسیده است.

**افزایش دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

براساس جدول آماری اعلام شده از سوی بانک مرکزی میزان دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی در تیرماه 1395 نسبت به اسفند 1394 با 8 دهم درصد افزایش به رقم 1462,6 هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین سپرده بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مدت زمانی مشابه با 10,3 درصد رشد به 887 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بخش دولتی به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در تیرماه 1395 نسبت به اسفند 1394 با 14,5 درصد رشد به 567 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یافته است.

از سوی دیگر سپرده های بخش غیردولتی در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با 7 درصد افزایش در مدت زمانی اعلام شده به 7569,5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در بازه زمانی تیر1395 نسبت به اسفند 1394 با 20,9 درصد افزایش به 150 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده است.

اخبار مرتبط

ایران معطل برای عملیاتی شدن سازوکار اروپا نیست

واردات اجناس غیر ضرور نرخ ارز را افزایش می‌دهد

همتی: برخی علاقمند به برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در آن هستند

0 نظر

ارسال نظر

capcha