در گرامی داشت مقام فردوسی

طراحی دو بنر با عنوان حکمت الهی انسانی

طراحی دو بنر با عنوان حکمت الهی انسانی