کلیپ نوشت| همه چیز به ضرر کارگر

اخبار مرتبط

کلیپ نوشت| همه آنانکه قربانی آمارهای کرونا شدند

کلیپ نوشت| بازی با جان مردم در طرح فاصله گذاری هوشمند

نئولیبرالیسم در پس فاجعه تیان آنمن

0 نظر

ارسال نظر

capcha