کمیک موشن | یاریِ نزدیک

کمیک موشن | یاریِ نزدیک

گفت:

کاشکی برگرده روزهای بدون کرونپاسخ شنید:
«الا إن نصرالله قریب؛ همانا یاری خدا نزدیک است».
ا

 

اخبار مرتبط

بررسی ادعای غیر واقعی بودن اعلامی کرونا توسط یک جاعل رسانه ای

فصل دوم ایستگاه انقلاب /قسمت هفتم

فصل دوم ایستگاه انقلاب /قسمت ششم

0 نظر

ارسال نظر

capcha