راهنماى غذایى خاص براى بیماران؛

ﺗﻐﺬﻳﻪ مناسب برای افراد مبتلا به ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ

ﺗﻐﺬﻳﻪ مناسب برای افراد مبتلا به  ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ

به گزارش سراج24، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ یکی ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ برﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍیی ﺳﺎﻟﻢ به منظور ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از بروز  ﺑﻴﻤﺎﺭی‌های ﻣﺰﻣﻦ و شایع است.

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪ معنی ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﺎفی ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ؛ افراد باید در رژیم غذایی خود انواع مواد غذایی را داشته باشند تا ویتامین‌های مختلف را دریافت کند؛ در این بین ﺗﻨﻮﻉ در رژیم غذایی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی است ﻛﻪ ﺩﺭ پنج ﮔﺮﻭه اصلی ﻏﺬﺍیی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪهﺍﻧﺪ.

اگر افراد در رژیم غذایی خود این پنج گروه را جای ندهند دچار کمبود مواد مغذی خواهند شد،‌همچنین ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯه آن‌ به ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻥ، ﭼﺎقی ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎشی ﺍﺯ آﻥ منجر میﺷﻮﺩ.

رژیم غذایی ویژه برای کنترل و بهبود بیماری‌ها+ توصیه‌های تغذیه‌ای در ﭘﻨﻮﻣﻮنی ﻭ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ‪

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﭘﻨﻮﻣﻮنی ﻭ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ‪

علی ارغوانی متخصص داخلی درباره تغذیه مناسب برای افرادی که ﭘﻨﻮﻣﻮنی (سینه پهلو)ﻭ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ دارند، اظهار کرد: ﺩﺭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﺑﻴﻤﺎر ‫باید ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺣﺎﻭی آنتی‌اکسیدان‌ها (ویتامین A و C و E که در انواع میوه و سبزی تازه وجود دارد) تاکید شود؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍی ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻓﻴﺒﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ.

این متخصص داخلی اظهار کرد: بیماران مبتلا به ﭘﻨﻮﻣﻮنی ﻭ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ  باید  ۳/۵- ۳ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ مصرف کنند ﻭ  ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺪﻥ را ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺗﺎﺳﻴﻮﻥ پایین بیاورند؛ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍیی ﭘﺮﻛﺎﻟﺮی ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی ﻧﺮﻡ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﻳﺎ ﭼﺎقی ﺑﺎﺷﺪ.

ارغوانی بیان کرد: ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺩﺭ تعداد ﻭﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬﺍیی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ؛ استفاده از مکمل‌های مولتی ویتامین خصوصا مصرف ویتامین‌های A و C را می‌توان توصیه کرد، به دریافت بیشتر مواد غذایی پر فیبر (نان سنگک و غلات سبوس دار و انواع میوه و سبزی تازه) به منظور جلوگیری از یبوست تاکید کنید.

‫وی ادامه داد: ﺩﺭ ﭘﻨﻮﻣﻮنی ﻭ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺗﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﻛﻢ آبی ﺑﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ تنفسی ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ؛ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺎﻳﭙﺮمتابولیک ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ عفونت‌های  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻭ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

رژیم غذایی ویژه برای کنترل و بهبود بیماری‌ها+ توصیه‌های تغذیه‌ای در ﭘﻨﻮﻣﻮنی ﻭ ﺁﻧﻔﻠﻮﺁﻧﺰﺍ ‪

 

وی تشریح کرد: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻭ ﺁﺏ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ (ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﺏ ﻫﻮﻳﺞ ﻭ ﺁﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮنگی) ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ، ‫ﻛﺎﻟﺮی ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﻓﻴﺒﺮﻏﺬﺍیی میﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭ گرفتگی بینی ﻭ ﺣﻠﻖ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﺮﻡ، ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺎی ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ‫ میﺷﻮﺩ.

این متخصص داخلی افزود: ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍیی ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕﻫﺎی ﺳﺎﺩه ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻗﻨﺪ، ﺷﻜﺮ ﻭ روغن‌های ﺟﺎﻣﺪ (ﻛﺮه ﻭ چربی‌های حیوانی ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﭘﺮﭼﺮﺏ، ﺧﺎﻣﻪ ﻭ غیره) ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮﺩ؛ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍیی ﺣﺎﻭی ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎی B۶، E، C.، ﺳﻠﻨﻴﻢ ﻭ ﺭﻭی، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ایمنی می‌شوند ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ عفونت‌ها ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ میﺩﻫﺪ.

ارغوانی یادآوری کرد: منابع غذایی ویتامین عبارتند از تخمه آفتابگردان، جوانه گندم، سیب زمینی و میگو، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﺑﺰه، ﻛﻠﻢ ﺑﺮﻭکلی، ﮔﻞ ﻛﻠﻢ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺏ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C هستند؛ منابع غذایی ویتامین B۶ نیز عبارتند از جگر، گوساله، سیب زمینی، موز، عدس و اسفناج.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

رژیم غذایی افزایش طول عمر را بشناسید

تغذیه مناسب در ماه رمضان/افطار و سحر چی بخوریم؟

در روزهای آلودگی هوا چه غذاها و میوه‌هایی مصرف کنیم؟

0 نظر

ارسال نظر

capcha