شنبه 02 بهمن 1395

ترکیب شورای فقهی نظارت بر عملیات بانکی بدون ربا تعیین شد

وکلای ملت ترکیب شورای فقهی برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و نظارت بر عملکرد نظام بانکی را مشخص کردند.

سقف برداشت از عابربانک ها ۵۰۰ هزار تومان شد

مدیر نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: سقف دریافت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.